STANOVY

STANOVY

Hobby Runners z. s. spolku dle § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 1. Název a sídlo
  1. Název spolku je: Hobby Runners z. s. (dále jen ”spolek”).
  2. Sídlem spolku je: Vřesová 680/13, Praha 8, 181 00.
 2. Účel a činnost
  1. Účelem spolku je rozvoj sportu, zejména atletiky a běhu, účast na sportovních soutěžích v České Republice i zahraničí a vytváření co nejlepších podmínek členům spolku pro jejich sportovní růst.
  2. V rámci své činnosti spolek sdružuje členy na základě společného zájmu o běh a sp.rt celkově, zastupuje jejich zájmy ve vztahu k ostatním sportovním organizacím, především vůči Českému atletickému svazu (dále jen ČAS) a vlastní ekonomickou činností přispívá k naplňování svého účelu. Spolek může organizovat sportovní, či sportovně vzdělávací soutěže a akce nebo se na jejich organizaci podílet.
  3. Po dobu svého členství v ČAS spolek respektuje pokyny ČAS a aktivně se podílí na vzájemné všestranné spolupráci s ČAS.
 3. Členství
  1. Členem spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby.
  2. Členy přijímá na základě písemné přihlášky výbor spolku. Za člena spolku je považován ten, jež byl výborem přijat a jež uhradil členský příspěvek.
  3. Každý člen může na základě písemného prohlášení ukončit své členství ve spolku. Není-li v tomto prohlášení stanoveno jinak, končí členství s účinností ke dni doručení prohlášení.
  4. Výbor spolku rozhodne o vyloučení člena, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy spolku. Neuhrazení členských poplatků ani na základě písemné platební upomínky se automaticky považuje za závažné porušení stanov spolku.
  5. Na návrh kteréhokoliv člena rozhodne o vyloučení člena členská schůze, pokud tento člen nerespektuje společné zájmy spolku, dobré vztahy v rámci spolku či vztahy spolku navenek anebo nerespektuje sportovní etiku.
  6. Z rozhodnutí členské schůze mohou být jmenováni čestní členové spolku z osobností z oblasti sportu, kteří přispívají nebo se zasloužili o plnění účelu spolku a které podporují jeho činnost.
 4. Práva a povinnosti členů
  1. Každý člen má právo být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z jeho členství v spolku.
  2. Právem každého plnoletého člena je hlasovat na členské schůzi, volit a být volen do orgánů spolku.
  3. Člen spolku je povinen dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení členské schůze a rozhodnutí výboru spolku, aktivně přispívat k naplňování účelu spolku a dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
  4. Povinností každého člena je platit členské příspěvky v termínech a výši stanovené členskou schůzí. Výjimku tvoří čestní členové spolku, kteří jsou od členských poplatků osvobozeni.
  5. Každý člen je dále povinen bezodkladně nahlásit výboru změnu svých kontaktních údajů a bez zbytečného odkladu doložit veškeré změny jeho údajů zapisovaných do seznamu členů.
  6. Člen, který vykonává funkci v orgánu spolku, je povinen tuto činnost vykonávat svědomitě a při výkonu své funkce sledovat nejlepší zájmy spolku.
 5. Seznam členů
  1. Seznam členů vede výbor spolku v elektronické formě a obsahuje celé jméno, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, adresu trvalého bydliště a datum\ vzniku a zániku členství ve spolku.
  2. Seznam je pro členy spolku veřejný.
  3. Podáním přihlášky k členství ve spolku žadatel vyslovuje souhlas s uveřejněním svých osobních údajů v seznamu členů a s poskytnutím seznamu členů ČAS v rozsahu podle směrnice ČAS o evidenci členské základny v ČAS.
 6. Orgány
  1. Orgány spolku jsou členská schůze a výbor v čele s předsedou.
  2. Členská schůze je tvořena všemi členy a je nejvyšším orgánem spolku.
   1. Členskou schůzi svolává jednou za rok výbor spolku, elektronicky, prostřednictvím kontaktních údajů poskytnutých mu za tímto účelem každým členem, a to alespoň 14 dní před jejím konáním.
   2. Výbor či předseda spolku může svolat mimořádnou členskou schůzi. V případě, že o svolání mimořádné členské schůze požádá minimálně jedna třetina členů a uvede předmět jejího konání, je výbor spolku povinen mimořádnou členskou schůzi svolat do 30 dnů od doručení žádosti.
   3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; a to i v případě rozhodování o záležitosti nezařazené do programu schůze. Každý plnoletý člen má jeden hlas.
   4. Členská schůze:
    a) na návrh výboru schvaluje změny stanov,
    b) kontroluje činnost výboru spolku,
    c) schvaluje výsledek hospodaření spolku,
    d) volí a odvolává výbor spolku,
    e) stanovuje výši a termín platby členských příspěvků,
    f) rozhoduje o hospodářském směřování spolku,
    g) rozhoduje o zániku spolku nebo jeho přeměně.
   5. Jednání členské schůze řídí předseda spolku, případně jiný, jím pověřený člen výboru. Předsedající má právo stanovit maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků a řídí diskuzi udělením slova jednotlivým diskutujícím. Předsedající je oprávněn odebrat slovo diskutujícím, pokud se příspěvek odchýlí od tématu bodu programu, či překročil vymezený čas. Předseda může rozhodnout o hlasování o připuštění diskuze k bodu, který nebyl zařazen na program schůze.
   6. Za vyhotovení zápisu z jednání členské schůze je odpovědný výbor. Výbor může funkcí zapisovatele pověřit jiného člena.
  3. Statutárním orgánem spolku je výbor složený z alespoň tří členů volených členskou schůzí. Výbor volí ze svých členů předsedu.
   1. Funkční období prvních členů výboru je desetileté, následně jsou členové výboru voleni na pět let. Členové výboru mohou být voleni opakovaně.
   2. Členská schůze může kdykoliv během funkčního období odvolat kteréhokoliv člena výboru, pokud porušuje své členské povinnosti nebo povinnosti z výkonu funkce člena výboru.
   3. Člen výboru může kdykoliv bez uvedení důvodu prostřednictvím písemného oznámení složit svou funkci. Složí-li funkci předseda, je povinen bezodkladně svolat schůzi výboru, na které bude rozhodnuto o jeho nástupci.
   4. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva jeho členové a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Ze schůze výboru se pořizuje zápis podepsaný alespoň jedním členem výboru odpovídajícím za jeho správnost.
   5. Výbor zejména:
    a) schvaluje rozpočet spolku na každý kalendářní rok,
    b) rozhoduje o vynaložení finančních prostředků v konkrétních případech,
    c) připravuje výsledek hospodaření za každý kalendářní rok,
    d) připravuje návrhy změny stanov k projednání na členské schůzi a podává závazný výklad stanov,
    e) přijímá a zpracovává podněty členů spolku,
    f) svolává členskou schůzi a připravuje program a podklady pro její jednání,
    g) vede seznam členů,
    h) informuje, především prostřednictvím členské schůze, o činnosti spolku,
    i) vydává organizační rozhodnutí upravující organizaci uvnitř spolku.
   6. Schůzi výboru svolává předseda podle potřeby. V neodkladných případech je schůzi oprávněn svolat kterýkoliv člen výboru.
   7. Předseda:
    a) zastupuje spolek navenek a rozhoduje o běžných záležitostech spolku,
    b) naplňuje rozhodnutí výboru,
    c) je odpovědný za dělbu práce mezi členy výboru a plynulý chod spolku,
    d) připravuje podklady pro jednání výboru,
    e) odpovídá za plnění evidenčních, daňových a účetních povinností spolku dle platných právních předpisů.
   8. Funkční období předsedy odpovídá jeho funkčnímu období člena výboru.
   9. V případě, že předseda nemůže dočasně vykonávat svou funkci, převezmou jeho činnost automaticky ostatní členové výboru. Tito mohou rozhodnout, že předsedu v konkrétních případech zastoupí pouze jeden z nich nebo si zvolit místopředsedu, který bude předsedu zastupovat vždy v případě jeho nepřítomnosti.
   10. Za spolek jsou oprávněni jednat všichni členové výboru samostatně.
   11. Schůze výboru a v odůvodněných případech i členská schůze může být uspořádána elektronicky. O formě elektronického hlasování rozhodne výbor.
  4. Orgány spolku jsou členská schůze a výbor v čele s předsedou.
  5. Orgány spolku jsou členská schůze a výbor v čele s předsedou.
 7. Hospodaření
  1. Hlavní příjem spolku tvoří členské příspěvky. Spolek může nabývat movitý i nemovitý majetek, a to zejména z vlastní činnosti, z darů a dotací třetích stran a z propagace, reklamní, inzertní či sponzorské činnosti.
  2. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá spolek výhradně k naplňování jeho účelu.
  3. Z rozhodnutí členské schůze může být členům výboru vyplacena přiměřená odměna za jejich činnost.
  4. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob, a to včetně členů a zaměstnanců spolku. Toto se nevztahuje na použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku dále tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce sjednaná na základě platných smluv a v rozsahu schváleném členskou schůzí.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Při zániku spolku jmenuje členská schůze likvidátora. Likvidátor vypracuje bezodkladně soupis majetku spolku, zveřejní ho elektronicky všem členům a do 10 dnů od jeho zveřejnění předloží členské schůzi návrh na rozdělení likvidačního zůstatku ke schválení. Nebude-li tento návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen do 10 dnů vypracovat nový, přičemž zohlední připomínky členské schůze. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
  2. Znění těchto Stanov bylo schváleno ustavující členskou schůzí konanou dne 1. 10. 2021.
  3. Znění těchto stanov je účinné od 1. 10. 2021.